Endast Sverigedemokraterna som opponerar sig emot antagen gatukostnadspolicy i Tyresö kommun | Sverigedemokraterna i Tyresö

Endast Sverigedemokraterna som opponerar sig emot antagen gatukostnadspolicy i Tyresö kommun

I enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 4 kap 7 § ska kommunen vara huvudman för allmänna platser såvida inte det finns särskilda skäl för annat huvudmannaskap. Med allmän plats avses gata, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I egenskap av huvudman för allmän plats inom detaljplanelagda områden, ska kommunen anlägga alternativt förbättra standarden på det som avses som allmän plats.

Tyresö kommun har på Östra Tyresö sedan tidigare tillämpat PBL 6 kap. 24 §. Denna anger att kommunen har rätt att besluta om att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Denna tillämpning avser kommunen att fortsätta med för att finanisera utbyggnad av allmän plats.

Sverigedemokraterna i Tyresö agerade redan i Oktober rörande Raksta, Etapp 8, då kommunens politiker beslutade att belägga de boende i Raksta med stora omkostnader (vi skrev då på Facebook):

I dag röstade Tyresö kommunfullmäktige för att belägga de boende i Raksta med stora kostnader (närmare 200.000 kr/befintlig fastighet samt närmare 300.000 kr/fastighet vid nybildande) för kommunens gatuarbeten. Stora kostnader som kommer drabba många boende i Raksta, en del kanske inte ens kommer ha möjlighet att bo kvar på grund av detta. En överväldigande majoritet av kommunerna i landet använder sig inte ens av denna typ av ekonomiska lösningar.

Sverigedemokraterna Tyresö var det enda parti som var emot dessa kostnader då vi står upp för de boende i Raksta. Vi har dessutom i vår budget tagit höjd för en maxtaxa som skall gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen. Taket är på 200.000 kr och betalas först vid ägarskifte.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att anta en ny gatukostnadspolicy. Även om vi anser att kostnaderna skall täckas utan att belasta enskilda boende enligt nuvarande modell fanns det en del positiva delar i den nya gatukostnadspolicyn. Vi saknade fortfarande det kostnadstak som vi förespråkat i vår budget för 2018 (max 200.000kr som inte tas ut före ägarbyte). Vi Sverigedemokrater anser att ett absolut maxtak måste finns om kostnaderna skall belastas de enskilda boende där kostnaden skall tas ut. Vi ansåg också att det fanns andra delar i policyn som inte var bra.

Därför yrkade vi på återremiss i första hand och avslag i andra hand. Tyvärr såg inte kommunstyrelsen till kommunmedlemmarnas bästa i denna fråga (nedan kan du läsa vår återremiss och efterföljande reservation):

Återremissyrkande SD Gatukostnadspolicy

Reservation Antagande av gatukostnadspolicy Tyresö kommun