Interpellation av Anders Wickberg (SD) rörande en nordlig entré till Tyresta nationalpark genom en bro över Nyforsviken | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation av Anders Wickberg (SD) rörande en nordlig entré till Tyresta nationalpark genom en bro över Nyforsviken

Interpellation rörande en nordlig entré till Tyresta nationalpark genom en bro över Nyforsviken

Tyresö kommun har sedan ett beslut i kommunfullmäktige 2016 planerat för en bro över Nyforsviken inom ramen för det så kallade ”Attraktiva Alby” projektet, detta för att skapa en nordlig entré till Tyresta nationalpark. Kommunfullmäktigebeslutet innebar en investering om 9,2 miljoner kronor för att bygga en gång och cykelbro över viken. Vi Sverigedemokrater var försiktigt positiva till en sådan bro utifrån de förutsättningar som då presenterades, gång/cykelbro av enklare slag för en relativt blyg investering om strax under 10 miljoner kronor.

Tyvärr tycks den norra entrén och då framförallt bron växa i en omfattning som inte kan vara önskvärt ur vare sig miljö- eller ekonomiskt perspektiv. Utifrån de arkitektförslag som nu finns till beskådan ter det sig som att bron inte bara kommer bli en gång- och cykelbro utan den tycks även kunna hantera fyrhjuliga motorfordon. Dessutom är det uppenbart att kostnaderna riskerar att skena ordentligt, bedömningar gör gällande att kostnader för en bro i denna omfattning mycket väl skulle kunna landa på mellan 5-10 gånger den ursprungligt beslutade investeringskostnaden.

Utöver kostnaden så riskerar den nya nordliga entrén till Tyresta nationalpark bli ett ärr genom det annars så vackra kulturlandskapet över Rundmar på grund av den nya gång/cykelväg som blir förlängningen in i Tyresta. Det finns redan idag en promenadväg från Nyforsvägen som mycket väl skulle kunna förstärkas/breddas för ändamålet att nå in från nord/nordväst till Tyresta nationalpark.

Tyresö kommun står dessutom inför allt mer ansträngd ekonomi och behov av nedskärningar i verksamheterna börjar nu synas på flera håll samtidigt som lågkonjunktur närmare sig med stormsteg. I svårare ekonomiska tider borde kommunen hårdare prioritera vilka projekt som genomförs och en bro över Nyforsviken borde prioriteras ner då det inte tillhör kärnverksamheterna.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Sundblad (L)

Anser du att det är rimligt att projektet vuxit sig förbi de ursprungliga ekonomiska förutsättningarna?

Avser du att begränsa projektet så att den mer motsvarar den ursprungliga omfattningen av den nordliga entrén och bron över Nyforsviken både storleksmässigt och ekonomiskt?

Anser du att detta är den mest prioriterade investeringen denna mandatperiod eller finns det andra investeringar som borde prioriteras före den nordliga entrén?

Har några andra alternativ undersökts (exempelvis en breddning/förstärkning av den befintliga promenadvägen från Nyforsvägen)?

 

Anders Wickberg