Interpellation av Anders Wickberg (SD) om tryggheten i Tyresö | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation av Anders Wickberg (SD) om tryggheten i Tyresö

Interpellation om tryggheten i Tyresö

De senaste månaderna har flera uppmärksammade händelser inträffat i Tyresö i form av bland annat ett butiksrån i Granängsringen och ett vid Farmarstigen med personskador som följd, knivskärningar i Centrum, rapporter om en person som förföljer små barn och en rad andra händelser.  Det eskalerande våldet och den otrygghet som detta medför i samhället är något som Sverigedemokraterna satt på dagordningen de senaste åren genom bland annat motion om kameraövervakning samt i vårt återkommande budgetarbete genom föreslaget om flerpunktsprogram för ökad trygghet i Tyresö kommun. I samband med den senaste tidens våldsbrott aktualiseras detta återigen och Sverigedemokraternas farhågor om en utveckling mot ett alltmer otryggt samhälle tycks inte vara en överdrift.

Den 11 oktober 2018 kunde vi i ”Mitt i Tyresö” läsa att även om vissa brott har minskat ser man att våldsbrott såsom hot, misshandel och utpressning minskat på grund av minskad anmälningsbenägenheten, enligt polisen. Det är djupt oroande att rädslan för repressalier i kombination med upplevelsen av att det inte är någon mening att anmäla är de största orsakerna till det minskade antalet anmälningar. Vi kan vidare läsa att antalet anmälda narkotikabrott har minskat i Tyresö, men polisen är oroad då myndigheten inte har kunnat arbeta uppsökande och brottsförebyggande som tidigare på grund av resursbrister. Det är endast polisen som kan rapportera narkotikabrott och enligt polisen visar undersökningar att narkotikaanvändandet är minst lika stort som tidigare. Forskning visar att narkotikamissbruk ofta är en stor bidragande orsak till brottslighet.

Sverigedemokraterna ser det som av yttersta vikt att kommunen gör allt som går för att öka sitt trygghetsskapande arbete.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

x Vilka åtgärder kommer kommunen ta för att generellt öka tryggheten i Tyresö?

x Kommer Tyresö kommun öka antalet kameraövervakade allmänna platser och i så fall vilka?

x Kommer Tyresö kommun särskilt öka antalet trygghetsskapande åtgärder i Granängsringen och Centrum?

x Kommer Tyresö kommun öka sina ansträngningar för att minska narkotikamissbruket i Tyresö, och i så fall hur?

 

Anders Wickberg