Interpellation om ökande antal orosanmälningar rörande barn- och ungdomar | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om ökande antal orosanmälningar rörande barn- och ungdomar

Interpellation om ökande antal orosanmälningar rörande barn- och ungdomar

Socialnämnden i Tyresö kommun har de senaste åren gått med stort underskott inom framförallt Individ- och familjeomsorgen. Orsaken till detta uppges till stor del bero på en kraftigt ökad och fortsatt ökande antal orosanmälningar gällande barn- och ungdomar i kommunen.

Vid närmare efterforskningar och kontakt med förvaltningen framkommer att ökningen av antalet orosanmälningar enligt statistik från 2013 och framåt visar på att trenden är att antalet anmälningar ökar även om det finns vissa toppar och dalar. Det framgår vidare i redovisningen från Socialnämnden november 2017 att antalet anmälningar rörande barn- och ungdom ökat med närmare 500 anmälningar, motsvarande 31 %, under jan-nov 2017 jämfört med samma period 2016.

Det framkommer även i vår kontakt med socialförvaltningen att socialförvaltningen inte har en klar bild över vad ökningen beror på utan misstänker att det är olika faktorer som samverkar.

Sverigedemokraterna ser detta som allvarligt att socialförvaltningen inte känner till orsakerna. Detta borde också medföra att det preventiva arbetet blir eftersatt då man på grund av denna brist på kunskap inte kan sätta in resurser där de verkligen behövs.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till ordförande i Socialnämnden Dick Bengtsson (M):

  • Vet socialförvaltningen vilka orsakerna är till de allt mer ökande antalet orosanmälningar gällande barn- och ungdomar?
  • Om Socialförvaltningen inte känner till orsakerna till ovanstående fråga vad beror det på?
  • Vad kan Socialförvaltningen göra för att kartlägga orsakerna till det ökande antalet orosanmälningar?

 

Anders Wickberg