Motion av Anders Wickberg (SD) och Per Carlberg (SD) om att slå samman Stadsbyggnadsutskottet och Hållbarhetsutskottet | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Anders Wickberg (SD) och Per Carlberg (SD) om att slå samman Stadsbyggnadsutskottet och Hållbarhetsutskottet

Motion om att slå samman Stadsbyggnadsutskottet och Hållbarhetsutskottet

I samband med att den nya mandatperioden inleddes beslutade fullmäktige efter förslag från det Socialdemokratiskt styrda minoritetsstyret att Miljö- och stadsbyggnadsutskottet skulle slås isär till Hållbarhetsutskottet och Stadsbyggnadsutskottet. Detta mest troligen för att Socialdemokraterna skulle kunna tilldela sina samarbetspartners i minoritetsstyret tillräckligt med på årsbasis betalda förtroendeuppdrag.

Resultatet av att ha slagit isär det tidigare välfungerande Miljö- och stadsbyggnadsutskottet har i stället resulterat i ett antal inställda sammanträden då det inte funnits tillräckligt med ärenden för att motivera genomförandet.

Under året har vi även återkommande kunnat se försämrat resultat mot budget (enligt Månadsrapport januari – april 2019 -3,8 miljoner fördelat på gemensam och politisk verksamhet). Detta samtidigt som politisk verksamhet totalt sett prognostiserar underskott för 2019.

Detta ger anledning att fundera över om kostnaderna inom den politiska verksamheten delvis ökat på grund av just denna utskottsförändring och om det inte är rimligt som en del av åtgärderna för att minska underskottet inom politisk verksamhet åter slå samman dessa till ett gemensamt.

Efter kontakt med ekonomienheten på Tyresö kommun har vi fått information om att kostnaderna för de två utskotten under januari – juli medfört 48 000 kr mer i kostnad än motsvarande period 2018 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Detta trots att två sammanträden för stadsbyggnadsutskottet ställts in på grund av för få ärenden. Hade samtliga planerade sammanträden genomförts i de två utskotten hade kostnaden varit motsvarande 80 200 kr högre.

I det så ansträngda ekonomiska läget Tyresö kommun nu befinner sig i trots minoritetsstyrets skattehöjning på 45 öre, där kommunen tvingas låna pengar för att täcka den dagliga driften bör det ligga i alla Tyresös fullmäktigepartiers intresse att minimera kostnaderna.

Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige:

att   besluta att Hållbarhetsutskottet och Stadsbyggnadsutskottet slås samman till ett gemensamt utskott

 

Per Carlberg                    Ander Wickberg