Motion av Johan Carlsson (SD) om Multisportanläggning i Tyresö | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Johan Carlsson (SD) om Multisportanläggning i Tyresö

Motion om Multisportanläggning i Tyresö

Omfattande satsningar har under de senaste åren genomförts eller kommer genomföras i Tyresö på stora idrotter som fotboll, ishockey och ridning medan mindre sporter idag ofta har svårt att finna lämpliga lokaler för utövandet. Utövare av sporter som gevärs- och pistolskytte, pingis, bågskytte, boule, olika typer av kampsport, e-sport med flera får idag nöja sig med relativt dyra källarlokaler med dåligt inomhusklimat. De får dessutom ofta lägga stora delar av sin budget på att iordningsställa lokaler och anläggningar då utbudet av anordnade sådana för de utövade sporterna är mycket begränsat. Anläggningen behöver inte heller begränsas till sport, även scoutverksamheter behöver idag bättre lokaler för sina verksamheter och skulle kunna inrymmas.

Ett exempel på hur svårt det är för mindre sporter att hitta lämpliga lokaler är Tyresö skytteförening som idag har ca 300 vuxna och 50 barn som aktiva utövare. Skytteföreningen har idag endast tillgång till 5 skyttebanor lokaliserade på en plats. Det är idag 3 års väntetid för att få gå en nybörjarkurs i skytte, detta på grund av bristen på banor.

Många föreningar har även svårt att hitta lämpliga lokaler för sin kansliverksamhet, en multisportanläggning skulle skapa förutsättningar för ordentlig samlokalisering och förbättrade möjligheter att driva verksamheten.

Vi ser också möjligheter att skapa verksamhetslokaler för e-sport i en sådan multisporthall. E-sport är i dag en av Sveriges och världens starkast växande sporter. Här skulle Tyresö ha stor möjlighet att placera sig som en ledande kommun för utveckling och tillgänglighet för de ungdomar som är intresserade av e-sport. I en sådan anläggning skulle de kunna träffa andra ungdomar och skapa kontakter för fortsatt utveckling inom e-sporten. Här skulle kommunen även kunna ge de ungdomar som idag på grund bristande ekonomi inte har tillgång till dator eller möjlighet att engagera sig i andra sporter en möjlighet att delta på lika villkor genom ett antal färdigutrustade datorplatser.

Därför föreslår vi Sverigedemokrater att Tyresö kommun utreder, planerar och uppför en multisporthall anpassad för de många mindre sporter som idag har svårt finna lokaler. Detta skulle ge många positiva fördelar för Tyresö kommun då dessa föreningar verkar för ett sunt samhälle med positiv värdeutveckling på framförallt ungdomssidan.

Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige:

att Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner.

att Multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen.

Johan Carlsson