Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Bjarne Vifell (SD) och Oliver Frimodig (SD) om integrationsplikt för nyanlända | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Bjarne Vifell (SD) och Oliver Frimodig (SD) om integrationsplikt för nyanlända

Motion om integrationsplikt för nyanlända

”Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Upprätthåller vi inte den ordningen kommer nuvarande system att urholkas och kollapsa. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla”. Så skriver Vellingemoderaterna som idag styr Vellinge kommun när det gäller det nya förslag om införande av integrationsplikt som de nu vill införa.

Detta är något som vi Sverigedemokraterna ser som en självklarhet då vi anser att man ska ställa tydliga krav på att den som vill komma till Sverige skall integrera sig i samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället.

Fokus på jobb och språk från dag ett – I Vellingemodellen används en kompetenskartläggning för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper, individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Tydliga insatser och åtgärder anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. Varje individs eget ansvar tydliggörs. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis. Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

SFI-undervisning – I Vellingemodellen är ett av de viktigaste stegen för att integreras att kunna språket. Vuxna nyanlända ska delta i SFI-undervisning och lära sig svenska språket. För att bli anställningsbar på svensk arbetsmarknad krävs kunskaper i svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, progression samt kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med till exempel yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår. Resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildningsanordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen.

Samhällsorientering – I Vellingemodellen är kursen i samhällsorientering obligatorisk för alla vuxna nyanlända och ska tydligt befästa att integration är en plikt och bygger på eget ansvar samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen inleddes. Kursen avslutas med en examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis.

Etableringsboende – I Vellingemodellen erbjuds etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett tillfälligt, första boende där kontraktstiden är max 24 månader utan besittningsskydd. Under den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl kan kontraktstiden kortas ner.

Allt fler kommuner i Sverige ser behovet av skärpta krav på nyanlända för att samhället i längden skall kunna hålla ihop. Även Tyresö behöver ställa krav på de nyanlända som staten anvisat till kommunen för att dessa individer så snabbt som möjligt skall bli en del av samhället och komma i egenförsörjning. Därför tror vi Sverigedemokrater att integrationsplikt enligt den modell som Vellinge kommun nu inför från årsskift behöver införas även i Tyresö kommun.

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige är därför:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen

 

Per Carlberg          Anders Wickberg          Bjarne Vifell          Oliver Frimodig