Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

I Sverige avlider ca 90 000 personer om året. Av dessa är ca 80 % i behov av palliativ vård. Möjligheten till att få palliativ vård har ökat men tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd för god palliativ vård. Målet är att patienterna ska få tillgång till en kunskapsbaserad och likvärdig palliativ vård, oavsett bostadsort, diagnos, ålder eller kön.

Definition av palliativ vård enligt WHO ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.

Palliativ vård innebär att:

x lindra smärta och andra plågsamma symtom
x bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
x inte påskynda eller fördröja döden
x integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
x stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
x stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete
x genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov
x främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
x vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer.

När bot för patienten inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård- lindrande vård- aktuell. Palliativ vård är i dag väl erkänd och blivit en viktig värdefilosofi med egen specifik kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede. Det är viktigt att palliativa patienter vårdas för sig själv av personal speciellt inriktade och utbildade för palliativ vård. Långt ifrån alla erbjuds god vård i livets slutskede. Svårt sjuka patienter åker in och ut på sjukhus och riskerar att inte få smärtlindring och hjälp att hantera sin ångest.

Den tidigare palliativa enheten på äldrecentrum (Kastanjen) var trots goda intentioner dömd att misslyckas från början. Den stora och opersonliga avdelningen med en allt för blandad boendeblandning, gav aldrig det lugn som den palliativa avdelningen var tänkt att vara. En avdelning med människor i livet slutskede bör och ska inte ha fler patienten än 8-10, Kastanjen hade 26.

Vår tanke med en palliativ avdelning är att många som kommer att bo här är äldre, men ett undantag bör göras här, så att avdelningen kan ta emot människor i livets slutskede i alla åldrar. Ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer är ett måste.

Vi från Sverigedemokraterna vill med denna motion visa på behovet av en lugn och trygg inrättning, med rätt förutsättningar för en stillsam och värdig tid i livets slut. En fin gest från Tyresö kommun är att du ska kunna födas, leva och dö i din hemkommun, bland nära och kära under bästa möjliga förutsättningar.

Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige

att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunen regi.

att den skall vara skild från övrig verksamhet.

att den bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård. Enligt SOU 2001:6 värdig vård vid livets slut.

 

Per Carlberg          Anders Wickberg          Ronnie Norén