Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

På senare år har vi sett att antalet tiggare ökat i Tyresö, liksom varit fallet i övriga landet. Rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor. Tiggarna kommer oftast från forna öststater och kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Den fria rörligheten har underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i Tyresö och i Sverige.

Enligt en rapport från regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats istället för att svenskar ger pengar eller stöd till tiggare. EU- länder bör alltid bära ett ansvar för sina egna medborgare. För Tyresö kommuns del är det, mot bakgrund av allt detta, både i Tyresös kommunmedlemmars intresse och i förlängningen också EU-migranternas eget intresse, angeläget att förbjuda tiggeri.

Tiggeriet kan förbjudas, men inte fattigdomen. Den fattigdom, vilken ofta är orsaken till tiggeriet, kan och kommer aldrig att avhjälpas genom att just tillåta dessa människor att tigga i Sverige. Tvärt om riskerar tiggeri att permanenta deras sociala utsatthet och för varje krona som skänks i Sverige bidrar man till att upprätthålla den situation som de befinner sig i. Det är nu dags att förbjuda tiggeriet. Då det ännu inte finns något nationellt tiggeriförbud, föreslår vi därför ett lokalt sådant i Tyresö som komplement till den redan befintliga ordningsföreskriften § 12 som säger ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

Sverigedemokraterna i Tyresö har motionerat om detta tidigare och fick då svar att det inte är möjligt att genomföra detta då svensk lagstiftning inte tillåter denna typ av ordningsföreskrifter och att det inte går att upprätthålla ordningsföreskriften. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom 17 december 2018 (Mål 2149-18) gett Vellinge kommun rätt att i sina ordningsföreskrifter införa förbud mot tiggeri på särskilt angivna platser. Domen i målet innebär nu att det finns ett prejudikat vilket öppnar upp för Sveriges alla kommuner att införa denna typ av förbud mot tiggeri.

Det har även i media rapporterats om att polismyndigheten i Vellinge inte haft några större problem med att upprätthålla ordningsföreskriften och att deras arbete inte varit svårt eller på annat sätt negativt för övrig polisverksamhet.

Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige

att Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom kommunen är förbjudet”.

att Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt angivna platser med hänsyn till i dag rådande tiggerisituation.

att Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på rådande tiggerisituation.

 

Per Carlberg          Anders Wickberg