Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Oron i omvärlden och människors hopp om ett bättre liv orsakar stora migrationsvågor till Europas länder, däribland Sverige. I och med den nya lagen som trädde i kraft 1 mars 2016, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande samt ensamkommande barn, kommer detta påfresta Tyresö kommuns ekonomiska resurser på ett negativt sätt för en lång tid framåt.

Våra äldre, som under sitt yrkesliv arbetat flitigt och betalat hög skatt i tron på att de bland annat skulle få en tryggad ålderdom i gengäld, har under många år istället fått se olika typer av nedskärningar inom äldreomsorgen.

Detta är ett stort svek och därför anser vi Sverigedemokrater anser att det är av största vikt att äldreomsorgen blir värnad och fredad helt och hållet från ovan nämnda nya kommunala ekonomiska åtaganden, det vill säga få immunitet.

Våra äldre förtjänar en trygg ålderdom utan ekonomiska inskränkningar.

Med hänsyn till ovanstående yrkar vi att:

  • Kommunfullmäktige beslutar om att ge Kommunstyrelsen uppdraget att skyndsamt kontakta lämpliga instanser, för att kunna skapa en egen nämnd för våra äldre, en Äldrenämnd.
  • Kommunfullmäktige beslutar om att den nya Äldrenämnden får immunitet.

 

För Sverigedemokraterna

Per Carlberg          Jörgen Bengtsson


Bilaga till motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.

Våra äldre i generationerna som är födda på 1920, 1930 och 1940-talet, har haft ett avtal eller en överenskommelse med tidigare regeringar. Detta avtal/ överenskommelse har inneburit eller har haft innebörden av att de, våra äldre skulle utföra sin plikt till samhället i form av hårt och idogt arbete som även innebar ett högt skattetryck i form av skatt på arbete, skatt på företagande och produktion, skatt på konsumtion och produktion och skatt på fastigheter och förmögenhet.

I gengäld skulle våra äldre bland annat vara försäkrade om att de skulle få en trygg ålderdom. I dagsläget vet vi att de enda som har hållit sin del av avtalet/ överenskommelsen, är våra äldre. Nedskärningar och besparingar inom äldreomsorgen är vanligt när utgifter ökar inom andra områden. Många av våra äldre har numera små medel och möjligheter till att få leva ett drägligt och tryggt liv.

Alla äldre som idag är i behov av ett trygghetsboende eller ett äldreboende, har ingen möjlighet till detta. Många av våra äldre tvingas därför att leva ensamma och isolerade och ibland endast ha hemtjänstens personal som enda mänskliga kontakt. Hemtjänsten å sin sida gör sitt yttersta för att vara våra äldre behjälpliga. De, hemtjänsten, har ett tufft och stressigt arbete som det nu är. De behöver mer medel för att kunna erbjuda våra äldre en bättre och tryggare omsorg.

Vi anser att våra äldre måste skyddas från ytterligare besparingar och nedskärningar. Vi anser det självklart att vi nuvarande politiker skall uppfylla den delen av avtalet/ överenskommelsen, det vill säga att våra äldre skall vara garanterade en dräglig och trygg ålderdom. Allt annat vore skandal.

Genom att flytta äldreomsorgen från socialnämnden och i stället skapa en Äldrenämnd med egen ekonomi och plånbok, tror vi att vi kan undvika ytterligare besparingar och nedskärningar för våra äldre. Vi tror även att ett beslut fattat av Kommunfullmäktige, med innebörden av att freda och värna våra äldre genom vad vi kallar immunitet, det vill säga att besluta om att i möjligaste mån helt avstå från att göra besparingar eller nedskärningar av Äldrenämnden i händelse av ökade kostnader inom andra områden.

Vi anser att vi alla partier i Kommunfullmäktige har en skyldighet att göra allt vad vi kan för att åstadkomma detta och infria löftet till våra äldre kommuninvånare.