Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Ur demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet är det en nackdel om inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har direkt insyn i kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Protokollen från dessa organs sammanträden redovisar besluten, men ej de framförda argumenten. I debatten i kommunfullmäktige förekommer hänvisningar till föregående diskussioner i kommunstyrelse och nämnder. Bristande insyn skapar beslutsmässigt underläge för vissa partier, och kan därför inte vara önskvärt ur vare sig ett demokratiskt eller kommunpolitiskt perspektiv.

Alla ledamöterna i kommunfullmäktige bär ju i slutändan lika ansvar för de beslut som fattas, oavsett vilket parti de tillhör. Att alla ges lika möjlighet till en fullständig bild av de i kommunstyrelsen och nämnderna framförda besluten, inkl. de underliggande argumenten, är nödvändiga för en optimal beslutsprocess i kommunens högsta beslutande organ.

För kommunfullmäktigearbetets del kan insynsplatser också betyda ökad effektivitet och sparad tid genom att vissa frågor och interpellationer kan undvikas, som enbart syftar till att partier vill skaffa sådan information de lika gärna kunde fått genom insynsplatser.

Insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder är en ovanliga och ej heller kontroversiellt. Det förekommer i många kommuner. Kommunallagen beskriver i 4 kap, 23§ hur insynsplatser får införas.

Sverigedemokraterna yrkar:

  • att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier skall ha rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen och nämnderna, i de fall partiet saknar ordinarie- eller ersättarplats i dessa.

 

För Sverigedemokraterna

Per Carlberg          Henrik Mellström