Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö

Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö

Under föregående år har Tyresö bland annat fått uppleva upprepade bilbränder, vandalism i form av avföring som kletas på lekplatser och en skjutning vid Njupkärrs skola. Detta är endast få exempel men ändå är det något som skulle anses ganska otänkbart för bara 15 år sedan. Under en enstaka vecka föregående år registrerades totalt 38 ”händelserapporter” från polisens regionsledningscentral- RLC. Samtidigt registrerades under samma period, totalt 46 polisanmälningar i Tyresö kommun. Dessa berörde bland annat inbrott, misshandel och bilbränder.

Tryggheten i Tyresö måste återerövras. Allt för många kommuner i Sverige har fallit offer för en ökad kriminalitet och fortsätter utvecklingen i denna riktning kommer kommunens slogan ”Trygga, trivsamma Tyresö” inte längre vara aktuell.

Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats gällande det brottsförebyggande arbetet i Tyresö, samt på alla möjliga vis assistera den verksamma poliskåren särskilt med tanke på att kommunen saknar egen polisstation.

Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant 16-procentig minskning av brottsligheten i de kameraövervakade försöksområdena jämfört med i de icke kameraövervakade kontrollområdena. Analysen visade en brottsminskning med 51 procent på parkeringsplatser, en minskning med 7 procent i centrum- och allmänna bostadsområden och en minskning med 23 procent i kollektivtrafiken.

År 2016 publicerade tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) i samarbete med SecurityUser.com en sammanställning av svenska studier om brottsförebyggande effekter av kameraövervakning. Totalt sett ledde kameraövervakningen till en tydlig minskning i majoriteten av studierna.

När det gäller kameraövervakning är BRÅS tidigare slutsatser från egen internationell forskning följande:

  • ”Kameraövervakning bör föregås av en analys av problembilden och av förutsättningarna för att just kameraövervakning skulle kunna bidra till att problemen minskar. Ett strategiskt tänkande är grundförutsättningen för att ett beslut ska kunna tas, inte bara om kameraövervakning ska användas, utan också hur, när och var en sådan åtgärd ska användas.”
  • ”Kameraövervakning verkar ha störst möjlighet att substantiellt bidra till att brottsligheten minskar på platser och i områden där brottsligheten från början är hög (eller kan förväntas bli hög). Utrymmet för en minskning är helt enkelt större när brottsligheten är hög.
  • ”Kameraövervakning verkar lämpa sig bäst för platser där brottsligheten är förhållandevis koncentrerad och där det är möjligt att täcka hela det aktuella området med kameror. Kamerornas täckning bör vara, eller i vart fall uppfattas som, god. I komplexa miljöer, exempelvis svåröverskådliga parkeringsgarage, krävs fler kameror, utomhus krävs ofta röjning av växtlighet. I samband med kameraövervakning är det många gånger lämpligt med kompletterande åtgärder. För god bildkvalitet kan det exempelvis krävas förstärkt belysning.”
  • ”Kameraövervakning verkar fungera bäst för att förhindra planerade brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse.”
  • ”Kännedomen om kameraövervakningen bör vara god bland dem som kan komma att beröras av den. I dag är skyltningen ofta otillräcklig. Många och tydliga skyltar och även andra informationskanaler bör användas när åtgärden införs.”
  • ”Inledningsvis kan en enda enkel kamera verka avskräckande på brottsligheten. För mer ihållande effekter kan det emellertid behövas inspelnings- och/eller övervakningsutrustning. Den ihållande effekten blir troligen större om det finns möjlighet att avbryta eller klara upp brott (utreda/bevisa) med hjälp av övervakningen. Mycket talar också för att publicitet om brott som klarats upp med hjälp av kameraövervakning, kan bidra till minskad brottslighet.”

Sverigedemokraterna anser att man i så stor utsträckning som möjligt arbetar utifrån dessa slutsatser och föreslår därför:

att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.

 

För Sverigedemokraterna

Per Carlberg