Motion utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Motion utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Bakgrund:

Under det senaste året och framförallt under hösten 2015 har antalet rapporterade fall av resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA ökat dramatiskt enligt folkhälsomyndigheten. Det har även den smittsamma sjukdomen TBC, en mycket oroväckande utveckling.

Den 10 februari 2016 rapporterade folkhälsomyndigheten att en genetisk variant som skapar resistens mot antibiotikumet kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin tillhör det sista behandlingsalternativet vid mycket allvarliga infektioner. Sprids denna genetiska variant ökar risken att den antibiotika vi använder idag slutar verka på olika sjukdomar.

Det finns många miljöer där sjukdomar lätt kan spridas, skolan är en av dem. Utöver att det finns ett egenansvar för sin hälsa hos den enskilde eleven/vårdnadshavaren, har även skolan ett ansvar. Detta regleras bland annat i skollagen (210:800 2 kap 25§) som säger att skolan ska ha elevhälsa och att ”… Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Således ett ganska stort ansvar för skolan och kommunen.

Vi har varit relativt förskonade i Sverige från sjukdomsutbrott men vi måste fortfarande vara alerta. Bland annat år 2005 då ett större utbrott av TBC skedde på en förskola i Bromma i Stockholm, år 2013 drabbades en skola på Lidingö av ett TBC-utbrott.

När antalet rapporterade fall av sjukdomar som TBC ökat i Sverige är risken för liknande utbrott större än tidigare, något som verkligen oroar oss sverigedemokrater. Med detta som bakgrund vill vi ta reda på hur kommunens förebyggande arbete och hur dess åtgärdsplan vid ett eventuellt sjukdomsutbrott, ser ut.

Sverigedemokraterna i Tyresö föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig nämnd i uppdrag att:

  • Utreda hur de kommunala skolornas rektorer, som ansvariga för sin enhets skolhälsovård arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800) för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.
  • Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina barn genomgå den kostandsfria undersökning som erbjuds innan barnet inträder i skolan.
  • Utreda hur kommunens åtgärdsplan ser ut vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom i kommunens skolor eller förskolor.

 

Jörgen Bengtsson