Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • Verksamhetsbesök på Tyresö gymnasium

  Av tonybjorklund den 27 mars, 2019
  0

   

   

  Sverigedemokraterna i Tyresö på verksamhetsbesök i Tyresö gymnasium.

  SD Tyresö:s gruppledare tillsammans med den politiska sekreteraren gjorde den 26 mars ett verksamhetsbesök på Tyresö gymnasium och träffade rektor Lena Beskow och sektorchef Martin Lundell efter att nyligen fått ta del av information som gjort gällande att det finns stora problem på gymnasiet med droger, våld och upplevelse av otrygghet. Vi fick tillsammans med rektor och sektorchefen möjlighet att diskutera både bra och mindre bra saker inom verksamheten. Vi passade även på att ställa frågor runt gymnasiets verksamhet i stort, deras framtida behov och hur de själva ser på gymnasiets utveckling framöver.

  Det är med glädje och tillförsikt vi ser att gymnasiet har en engagerad rektor som vill verksamhetens bästa och som gör mycket för att förstärka och förbättra både utbildningsplattformen och trygghetsperspektivet i skolan. Vi som politiker fick även med oss mycket matnyttigt inför den kommande budgetprocessen och fick en bättre inblick i vad vi kan göra för att förbättra gymnasiets förutsättningar som en skola med yrkesutbildningar som grundplattform.

  Slutligen vill vi särskilt lyfta gymnasiets satsningar på E-sport vilket vi inom Sverigedemokraterna särskilt lyft i budget och i motion om Multisportanläggning som vi nu hoppas ska bli verklighet i Tyresö kommun.

  Per Carlberg                         Tony Björklund
  Gruppledare                         Politisk Sekreterare

   

 • Tiggeriförbud i Tyresö

  Av tonybjorklund den 14 mars, 2019
  0

  SD Tyresö tar ansvar och kräver ett tiggeriförbud i Tyresö för att stoppa utnyttjande av utsatta individer.

  ”Tiggeriet kan förbjudas, men inte fattigdomen. Den fattigdom, vilken ofta är orsaken till tiggeriet, kan och kommer aldrig att avhjälpas genom att just tillåta dessa människor att tigga i Sverige. Tvärt om riskerar tiggeri att permanenta deras sociala utsatthet och för varje krona som skänks i Sverige bidrar man till att upprätthålla den situation som de befinner sig i. Det är nu dags att förbjuda tiggeriet.”

  SD Tyresö lade 24 januari 2019 för andra gången en motion om tiggeriförbud i Tyresö kommun. Förra gången partigruppen inkom med en sådan motion blev den avslagen med motiveringen att det inte fanns stöd i lag för ett tiggeriförbud. Därefter har Högsta förvaltningsdomstolen den 17 december 2018 gett Vellinge kommun rätt i att införa tiggeriförbud på särskilt angivna platser i deras ordningsföreskrifter. Detta ger därmed lagstöd för att övriga kommuner i Sverige kan införa detta i sina ordningsföreskrifter.

  Det är nu dags för Tyresö kommun att ta sitt ansvar och införa ett sådant förbud och vara en föregångare i Stockholms län. Vi kan aldrig acceptera att människohandel, vilket ofta är vad det tiggeri vi idag ser i samhället, får fortsätta med politikernas tysta godkännande.

  Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

  Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig här https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

   

 • Vi säger NEJ till den nuvarande utformningen av Trafikstrategi för Tyresö kommun!

  Av tonybjorklund den 14 mars, 2019
  0

  Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde behandlades den kommande Trafikstrategin för Tyresö kommun. Vi har tagit ställning mot den då vi anser att Trafikstrategin slår allt för hårt mot barnfamiljer och andra invånare i kommunen som är beroende av kollektivtrafik eller egen bil för att få livspusslet att gå ihop.

  Så här skriver gruppledare Per Carlberg i den reservation som inlämnades  i samband med beslutsärendet:

  Sverigedemokraterna uppskattar det arbete som tjänstemännen har lagt ner för att ta fram denna omfattande Trafikstrategi för Tyresö kommun. Trots detta kan vi i dagsläget inte ställa oss bakom trafikstrategin då den enligt vår uppfattning i stora delar menligt kommer att påverka kommunens invånare. En trafikstrategi bör ta hänsyn till alla invånare och trafikanter på ett sådant sätt att minsta möjliga negativa påverkan träffar invånarna i deras dagliga liv.

  Vi Sverigedemokrater har svårt se det rimliga i den enorma satsningen på trafikslaget cykel som föreslås i trafikstrategin. Detta speciellt i en kommun som Tyresö där jobbpendlingen är stor och avstånden i övrigt är relativt stora mellan de olika delarna av kommunen. Cykeln har dessutom begränsningar gällande människors krav på tidseffektivitet, bekvämlighet och transportkapacitet. En ökning från 4 % till 20 % som målbild i färdmedelsfördelningen för cykel till 2030 är enligt vår mening orealistiskt.

  Vi Sverigedemokrater ser i stället en ordentlig potential i kollektivtrafiken. Det finns stora utvecklingsmöjligheter rörande kollektivtrafiklösningar både inom samt till och från Tyresö kommun. Därför finner vi det märkligt att man bara ser en 5 % ökning av kollektivtrafiknyttjandet i målsättningen för Tyresö fram till 2030. Det borde vara avsevärt mer realistiskt att växla över mer av biltrafiken till kollektivtrafiklösningar. Det kräver förvisso ett aktivt arbete från kommunens sida gentemot regionen men med gemensamma krafter och med en enighet och breda överenskommelser politiskt kan ett avsevärt högre nyttjande av kollektivtrafik uppnås.

  Vi förstår till viss del trafikstrategins välmenande intentioner men trots detta finns det fortfarande stora olösta frågor vad gäller den trafikrelaterade infrastrukturen för att strategin skall vara både realistisk och framgångsrik. Vi ser fortsatt ett mycket stort behov av förbättringar rörande turtäthet och kollektivtrafiktäckningen vilket borde vara högsta prioritet för politiker i både kommun och region.

  Vi ser därför en trafikstrategi med följande prioritering som mer rimlig för att vi Sverigedemokrater ska kunna ställa oss bakom den:

  1. Kollektivtrafiklösningar
  2. Nyttotrafik
  3. Bilism
  4. Övriga trafikanter

  Anledningen till denna prioriteringsordning utgår från vår förståelse för människors och framförallt barnfamiljers livspussel som avgörande för vilket transportmedel som brukas. Att hämta och lämna barn från förskola, skola och andra aktiviteter såsom exempelvis idrottsträningar i kombination med att ta sig till och från eget arbete och inköp av dagligvaror är ofta inte möjlig utan kollektivtrafik eller egen bil. Att då försvåra för familjerna att få deras livspussel att gå ihop upplever vi Sverigedemokrater som oansvarigt.

  Redan idag finns problem i trafiken i Tyresö kommun. Ett bra exempel på detta är trafikproppen Bollmora Centrum som har stora behov av att hanteras för att effektivisera trafiksituationen. Att som denna trafikstrategi försvåra för kollektivtrafik, nyttotrafik och privatbilismen att ta sig fram i samhället (något som blir verkligheten av de mål som strategin sätter upp) är troligen inte baserat på en realistisk bild på ett välfungerande samhälle.

  En ytterligare aspekt på trafikstrategin är den kraftigt ökande befolkningstillväxt som Tyresö kommun räknar med fram till 2035. Det kommer medföra än högre krav på att kollektivtrafik, nyttotrafik och bilism får den infrastruktur som krävs i ett modernt samhälle. En allt mer växande befolkning kommer medföra större krav på att samhället tillser att invånarnas livspussel går ihop något som vi inte anser att trafikstrategin tar hänsyn till i tillräcklig omfattning.

  Med detta som bakgrund är det därför naturligt för oss Sverigedemokrater att i dagsläget yrka avslag på trafikstrategin som nu presenterats.

 • Bevara Björkbacken

  Av tonybjorklund den 7 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraterna ställer sig bakom upphävande av beslut om avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende. Vi värnar starkt om kommunens äldreboenden och har allt sedan beslutsärendena om Björkbacken först kom upp på dagordningen arbetat aktivt mot ett nedläggande. Det är därför med stor glädje vi nu ser att bevarandet av Björkbacken blir verklighet.
  Trots detta så ställer vi oss undrande till verksamhetens storlek framöver. Det har framkommit att verksamheten endast skall ha 40 platser vilket vi anser är allt för liten omfattning. Det är mer rimligt att återställa Björkbackens verksamhet till en nivå motsvarande 70-80 platser.
  Vi ser även stora möjligheter att använda framförallt avdelningarna Viljan och Vitsippan (idag är avdelningarna boende för nyanlända migranter) som evakueringsavdelningar medan andra delar av Björkbacken renoveras/åtgärdas till en standard som motsvarar arbetsmiljöverkets standardkrav.