Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Postadress

SD Tyresö
Box 218
13527 Tyresö
Stöd SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
Skicka e-post till oss
Tel: 08-5782 9812 alt. 070-488 9812
 • SD Tyresö säger nej till stenkrossen vid Raksta

  Av tonybjorklund den 22 januari, 2018
  0

  En privatperson mailade oss angående ett beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet rörande den tilltänkta stenkrossen i Raksta. Personen kunde inte se någon reservation från vår sida i ärendet (avgjordes i september 2017). Eftersom vi inte har några representanter i utskottet/nämnden så kan vi tyvärr inte påverka beslutet i utskottet.

  Vår ställning i frågan är trots det mycket tydligt och svaret på frågan vi fick är enligt nedan:

  Detta är vad vi kan se ett beslut taget i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och har inte varit föremål för beslut i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. Sverigedemokreterna i Tyresö har inte tilldelats plats i några nämnder eller utskott utan har bara representation i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Av den anledningen har vi inte kunnat lägga någon reservation mot beslutet.

  Vi ser detta som ett resultat av den ovarsamma stadsplanering som pågår i Tyresö vilket vi inte ställer oss bakom.
  När det gäller detta specifika ärende så hade vårt ställningstagande varit att inte ställa oss bakom beslutet och därigenom inkomma med en reservation om vi haft den möjligheten.

  Vi kommer att bevaka detta. Vi Sverigedemokrater ser det som mycket oroväckande att medborgarnas resurser hanteras på ett så godtyckligt sätt som det tycks vara tal om här.

  För ett bättre Tyresö, Rösta rätt, Rösta SD 2018.

 • Endast Sverigedemokraterna som opponerar sig emot antagen gatukostnadspolicy i Tyresö kommun

  Av tonybjorklund den 19 januari, 2018
  0

  I enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 4 kap 7 § ska kommunen vara huvudman för allmänna platser såvida inte det finns särskilda skäl för annat huvudmannaskap. Med allmän plats avses gata, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I egenskap av huvudman för allmän plats inom detaljplanelagda områden, ska kommunen anlägga alternativt förbättra standarden på det som avses som allmän plats.

  Tyresö kommun har på Östra Tyresö sedan tidigare tillämpat PBL 6 kap. 24 §. Denna anger att kommunen har rätt att besluta om att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Denna tillämpning avser kommunen att fortsätta med för att finanisera utbyggnad av allmän plats.

  Sverigedemokraterna i Tyresö agerade redan i Oktober rörande Raksta, Etapp 8, då kommunens politiker beslutade att belägga de boende i Raksta med stora omkostnader (vi skrev då på Facebook):

  I dag röstade Tyresö kommunfullmäktige för att belägga de boende i Raksta med stora kostnader (närmare 200.000 kr/befintlig fastighet samt närmare 300.000 kr/fastighet vid nybildande) för kommunens gatuarbeten. Stora kostnader som kommer drabba många boende i Raksta, en del kanske inte ens kommer ha möjlighet att bo kvar på grund av detta. En överväldigande majoritet av kommunerna i landet använder sig inte ens av denna typ av ekonomiska lösningar.

  Sverigedemokraterna Tyresö var det enda parti som var emot dessa kostnader då vi står upp för de boende i Raksta. Vi har dessutom i vår budget tagit höjd för en maxtaxa som skall gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen. Taket är på 200.000 kr och betalas först vid ägarskifte.

  Nu har kommunstyrelsen beslutat att anta en ny gatukostnadspolicy. Även om vi anser att kostnaderna skall täckas utan att belasta enskilda boende enligt nuvarande modell fanns det en del positiva delar i den nya gatukostnadspolicyn. Vi saknade fortfarande det kostnadstak som vi förespråkat i vår budget för 2018 (max 200.000kr som inte tas ut före ägarbyte). Vi Sverigedemokrater anser att ett absolut maxtak måste finns om kostnaderna skall belastas de enskilda boende där kostnaden skall tas ut. Vi ansåg också att det fanns andra delar i policyn som inte var bra.

  Därför yrkade vi på återremiss i första hand och avslag i andra hand. Tyvärr såg inte kommunstyrelsen till kommunmedlemmarnas bästa i denna fråga (nedan kan du läsa vår återremiss och efterföljande reservation):

  Återremissyrkande SD Gatukostnadspolicy

  Reservation Antagande av gatukostnadspolicy Tyresö kommun

 • Möjlighet till ökad kameraövervakning i Tyresö utreds

  Av tonybjorklund den 21 december, 2017
  0

  Under föregående år har Tyresö bland annat fått uppleva upprepade bilbränder, vandalism i form av avföring som kletas på lekplatser och en skjutning vid Njupkärrs skola. Under en enstaka vecka föregående år registrerades totalt 38 ”händelserapporter” från polisens regionsledningscentral- RLC. Samtidigt registrerades under samma period, totalt 46 polisanmälningar i Tyresö kommun. Dessa berörde bland annat inbrott, misshandel och bilbränder. Detta är endast få exempel men ändå är det något som skulle anses ganska otänkbart för bara 15 år sedan.

  Tryggheten i Tyresö måste återerövras. Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant 16-procentig minskning av brottsligheten i de kameraövervakade försöksområdena jämfört med i de icke kameraövervakade kontrollområdena. Analysen visade en brottsminskning med 51 procent på parkeringsplatser, en minskning med 7 procent i centrum- och allmänna bostadsområden och en minskning med 23 procent i kollektivtrafiken.

  Därför motionerade Per Carlberg om ökad kameraövervakning i Tyresö. Kommunfullmäktige ansåg motionen vara besvarad då Tyresö kommun vill utreda behoven av kameraövervakning för att öka tryggheten i Tyresö.

  Nedan finns en artikel som publicerades den 14 december i Mitt i Tyresö:

  ”Kommunstyrelsen vill utreda om det behövs fler övervakningskameror i Tyresö. Förslaget kommer från Per Carlberg (SD) som tycker att tryggheten i kommunen försämrats under de senaste 15 åren.”

  Övervakningskameror kan sättas upp i Tyresö

 • Nej till minskade budgetramar för våra barn- och äldreverksamheter

  Av tonybjorklund den 21 december, 2017
  0

  Som en följd av det stora underskott som Socialnämnden uppvisat de senaste åren vill nu den Moderatledda alliansen skära ner på fler områden, nedanstående är ett par av de områden som påverkas negativt:

  -1,4 miljoner till minskade omställningskostnader för Fornuddens skola
  -4,6 miljoner till äldreomsorgen
  -1 miljon för förskoleverksamheten

  Vi har redan i vår budget för 2018 tillfört 8,5 miljoner till Individ- och familjeomsorgen som idag är den verksamhet inom Socialnämndens ansvarsområde som går med mest omfattande underskott. Detta utan att göra de nedskärningar som nu beslutats om.

  Vi Sverigedemokrater anser det vara helt oacceptabelt att skära ner på äldreomsorgen, skolan och förskolan för att rädda upp en budget som redan från början var undermåligt planerad. Därför yrkade vi avslag till att revidera de ekonomiska ramarna för 2018. Nedan finns vår reservation mot beslutet taget i kommunfullmäktige 14 december.

  Revidering av ramar inom kommunplan 2018

  Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna. Trots det konstateras att Socialnämnden återkommande går med ett omfattande underskott. Det totala underskottet de tre senaste åren i Socialnämnden uppgår nu till totalt 55,2 miljoner enligt prognos och underskottet ser inte ut att bromsa in.

  Nu föreslås revideringar av de ekonomiska ramarna för 2018 som innebär att barn och äldre inom kommunens verksamhetsområde får sämre förutsättningar under 2018. Detta samtidigt som individ- och familjeomsorgen där flyktingmottagandet ingår och har medfört stora underskott i kommunens ekonomi 2017 nu får ett tillskott på 8 miljoner kronor.

  Sverigedemokraterna anser inte att det är acceptabelt att Socialnämnden underskott ska få gå ut över våra barn genom försämrade ekonomiska förutsättningar till skol- och förskoleverksamhet eller våra äldre genom minskad äldreomsorgsbudget.

  Ett antagande av den Sverigedemokratiska budgeten i kombination med vår politik hade inte inneburit nedskärningar av denna art och därför kan vi inte ställa oss bakom dessa revideringar.

 • Vi accepterar inte att Socialnämnden tillåts gå med underskott!

  Av tonybjorklund den 21 december, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade vid kommunfullmäktige den 14 december på avslag till att tillåta Socialnämnden gå med underskott 2017. Detta är en kraftfull markering från vår sida att det inte är acceptabelt att Socialnämnden år efter år tillåts gå med så stora underskott, underskott som till stor del beror på ansvarslös migrationspolitik. Nedan finner ni den skriftliga reservation som inlämnades i samband med beslutet där samtliga partier i Tyresö kommun utom Sverigedemokraterna återigen tillät Socialnämnden gå med närmare 40 miljoner i underskott. Tyvärr ser det inte ut som att det kommer stanna på denna nivå!

  Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

  Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna. Trots det konstateras att Socialnämnden återkommande går med ett omfattande underskott. Det totala underskottet de tre senaste åren i Socialnämnden uppgår nu till totalt 55,2 miljoner enligt prognos och underskottet ser inte ut att bromsa in.

  Det bekymrar Sverigedemokraterna i Tyresö att detta får fortgå utan kraftfulla åtgärder för att stoppa denna trend, detta speciellt när en stor del av underskottet beror på kostnader relaterat till migration. En Sverigedemokratisk budget medför inte omfattande kostnader av detta slag.

  Sverigedemokraterna anser inte att det är acceptabelt att Socialnämnden tillåts gå med underskott och av den anledningen kan vi inte heller ställa oss bakom beslutet att tillåta att nämnden går med underskott 2017.