Sverigedemokraterna i Tyresö har nu släppt sitt budgetförslag för 2020 | Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna i Tyresö har nu släppt sitt budgetförslag för 2020

Tyresö kommun befinner sig i en situation där de ekonomiska förutsättningarna för framtiden är högst problematiska då flera förvaltningar under åren gått med omfattande underskott i kombination med allt för högt satta mål rörande befolkningstillväxt vilket påverkar kommunens finanser negativt. Utgifterna har helt enkelt ökat i snabbare takt än intäkterna. Detta måste hanteras för att Tyresö kommun inte ska gå en väldigt problematisk framtid till mötes nu när nästa lågkonjunktur är i antåg.

Detta en utmaning som vi politiker i Tyresö kommun måste kunna hantera utan att det ska påverka Tyresöborna negativt. Sverigedemokraterna anser inte att 45 öres skattehöjning som infördes av den styrande minoriteten (S, L, MP) 2018 är den rätta vägen att gå då det riskerar att på sikt påverka inte bara Tyresöborna utan också Tyresös attraktionskraft negativt. En skattehöjning som utan att ge något större reformutrymme åts upp av kommunens skenande driftbudget. Kommande förändringar rörande det så kallade utjämningssystemet ser också ut att sänka intäkterna för Tyresös del med runt 22 miljoner kronor inom några år.

Sverigedemokraternas budgetalternativ är en markering mot det förfall som vi nu ser i Tyresö kommun. En skarp signalpolitik där förvaltningarna beläggs med kraftiga effektiviseringskrav samtidigt som en ordentlig buffert för sämre tider byggs upp genom att fondera den skattehöjning som minoritetsstyret lagt på Tyresöborna. Detta för att tillse så att Tyresö kommun inte tvingas in i återkommande skattehöjningar för att täcka skenande utgifter.

Krafttag mot kraftigt ökande kostnader relaterat till nyanlända migranter är också något som behövs för att Tyresö kommun ekonomi ska hålla ihop in framtiden. Därför lägger vi ordentliga besparingskrav på Arbetsmarknads- och Socialnämnden och istället satsar vi Sverigedemokrater framförallt på våra grundskolebarn genom ett tillskott på 9 000 000 kronor för att kunna anställa fler skolsköterskor, kuratorer, studievägledare och administrativa lärarassistenter. Vi kommer även med förslag på en utveckling av Tyresö gymnasium och ge det en praktiskt inovationsinriktning för att öka dess attraktionskraft bland både Tyresös ungdomar men även ungdomar från närliggande kommuner.

Sverigedemokraterna står för en konservativ och trygg väg in i en ekonomisk osäker framtid med en balanserad ekonomisk politik där Tyresöborna prioriteras framför andra länders medborgare.

Läs budgeten i sin helhet här: SD Tyresö Budgetalternativ 2020