Valplattform SD Tyresö 2018 | Sverigedemokraterna i Tyresö

Valplattform SD Tyresö 2018

Här kan du läsa ett urval av de frågor som SD Tyresö anser viktiga i denna valrörelse!

Äldreomsorg på goda villkor

Sverigedemokraterna i Tyresö ser med stor besvikelse på hur de äldre både i Sverige och i Tyresö behandlas. Nedläggningar av äldreboendet Björkbacken har under året varit en fråga som berört och där Sverigedemokraterna tydligt tagit ställning för att inte lägga ner och flytta de äldre. Många har bott på Björkbacken länge och upplever en flytt som mycket påfrestande samtidigt som de boende trivs mycket bra på Björkbacken.

Sverigedemokraterna vill också införa fler träffpunkter för äldre i Tyresö. Forskning menar att det är viktigt för livskvaliteten med social gemenskap – att kunna vara aktiv, känna sig behövd och ha goda relationer till sina medmänniskor.

Sverigedemokraterna vill ge svenska äldre rätt till vård på sitt modersmål och införa krav på flytande svenska vid anställning inom äldreomsorgen. Idag råder det brister inom detta område, många äldre svenskar känner en stor utsatthet i sin vardag och upplever att de inte har fullgoda möjligheter att förstå eller göra sig förstådda på sitt eget språk.

Sverigedemokraterna vill också att Tyresö kommun öppnar en riktig enhet för palliativ vård. Kommunen har idag en enhet där palliativa patienter vårdas men denna avdelning är inte tillräckligt anpassad till den palliativa patientens behov.

Stopp för mottagande av nyanlända migranter

Det är viktigt att skilja mellan olika typer av invandring. Beroende på invandringens karaktär får den olika effekter på det svenska samhället. På den tiden som invandringen till Sverige bestod av arbetskraftsinvandrare från kulturellt närliggande länder var de problem vi ser idag förhållandevis obetydliga. Problemen har uppstått som en följd av att kursen på 1970-talet lades om till förmån för en invandringspolitik med fokus på asyl- och anhöriginvandring – inte på arbetskraftsinvandring.

Sveriges kommuner är de som har fått axla det största ansvaret för invandringspolitiken. Kommunerna har ansvaret för såväl välfärden som det sociala ansvaret och den ekonomiska tryggheten. Ersättningen till kommunerna för att ta emot ett stort antal nya invånare har varit otillräcklig. Kommunerna har därmed ofta tvingats nedprioritera vård, skola och omsorg framför fortsatt finansiering av invandringen. Segregation, utanförskap och stora ekonomiska kostnader har uppstått som ett resultat av den förda politiken.

Särskilt återfinns dessa problem i förorterna. Tyresö kommun har tyvärr inte möjlighet att påverka invandringen på riksnivå, då detta är en uppgift för riksdagen att besluta om, ändå går kommunen back flera miljoner på grund av denna politik.

Det ska heller inte ses som någon självklarhet att de nyanlända som utgör en del av befolkningsökningen kommer att bidra till ökade skatteintäkter. Tvärtom har Sveriges moderna migrationspolitiska historia visat på motsatsen. Kommunens ekonomi, välfärd och trygghet står på spel och med övriga kommuner i landet som exempel är det tydligt att Tyresö kommun bör stoppa allt mottagande av nyanlända migranter.

Prioriterad trygghet på gator och torg

Otryggheten i Tyresö kommun breder ut sig i allt snabbare tempo och antalet anmälda brott ökar. Under de senaste åren har Tyresö bland annat fått uppleva upprepade skjutningar, våldtäktsförsök, bilbränder och vandalism i form av krossade rutor på företagslokaler, restauranger och skolor. Detta är något som skulle anses ganska otänkbart för bara 15 år sedan.

Under en enstaka vecka föregående år registrerades 46 polisanmälningar i Tyresö kommun. Tryggheten i Tyresö måste återerövras. Det är för oss helt uppenbart att kommunen måste utöka sin insats gällande det brottsförebyggande arbetet i Tyresö samt på alla möjliga vis assistera den verksamma poliskåren särskilt med tanke på att kommunen saknar egen polisstation. Svenska studier om brottsförebyggande effekter av kameraövervakning visar att kameraövervakning leder till en tydlig minskning av brottshändelser.

Sverigedemokraterna i Tyresö har under året arbetat för ökad kameraövervakning i kommunen, något som Tyresö kommun nu tagit till sig och skall utreda under 2018.

Bostäder till Tyresöborna

Vi Sverigedemokrater anser att det är helt fel väg att gå av Tyresö kommun att avsätta 25 % av de lediga lägenheterna i Tyresö till migranter. Detta är orimligt gentemot Tyresös ungdomar som inte kan flytta hemifrån trots många år i bostadskö. Tyresö kommun ska arbeta för sina kommunmedlemmars välfärd och välstånd, att lägga så omfattande resurser på invandringspolitik är enligt oss helt fel prioritering.

Sverigedemokraterna anser att Tyresöborna skall prioriteras när det gäller bostadsfördelningen. Vi vill se över möjligheterna till förtur till lediga lägenheter genom att de som redan bor i Tyresöbostäder prioriteras först, därefter övriga kommuninnevånare. Finns det lägenheter över ska de erbjudas den som vill flytta till kommunen genom en särskild kö.

Orimliga gatukostnadsavgifter

Sverigedemokraterna i Tyresö anser att det ät orimligt när en person eller en familj tvingas betala mycket stora summor för vägar, gator och allmänna platser utan att egentligen ha något att säga till om i sak eller att vara säker på att investeringen kommer vederbörande till gagn. Den rådande gatukostnadspolicyn i Tyresö slår hårt mot enskilda  kommunmedlemmar. Det finns vittnesmål om personer som varit tvungen att lämna sina hem då man inte haft möjligheter att betala gatukostnaderna. Vi menar att ett kostnadstak ska gälla vid utbyggnad av vägar, gator och allmänna platser i kommunen, taket kan förslagsvis vara på 200 000 kronor och betalas först vid ägarskifte.

Skönhetsråd för bevarande av Tyresö

Tyresö kommun har obestridligen en unik utformning, utstrålning och miljö. Detta är ingen självklarhet, därför vill Sverigedemokraterna aktivt upprätthålla dessa för kommunen positiva egenskaper som är viktiga för dess identitet, rent estetiskt men även gällande invånarnas välbefinnande.

Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös identitet är något som riskerar de tidigare nämnda egenskaperna. Sverigedemokraterna vill av den anledningen införa ett skönhetsråd i kommunen.

Administrativa lärarassistenter

Sverigedemokraterna ser ett stort behov av att det genomförs åtgärder som gör att lärare kan avlastas eftersom många lärare upplever en ohållbar arbetssituation. Lärarbristen är tyvärr stor och det är svårt att idag rekrytera flera lärare vilket medför att andra lösningar måste till.

Lärarförbundet skriver att de anser att skolan behöver tillföras olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov som finns på olika skolor. En sådan stödfunktion kan vara administrativa lärarassistenter. Administrationen ligger utanför lärarnas kärnuppdrag och utgör idag en allt för stor del av lärarnas arbetstid, något som medför att tid tas från lärarnas kärnuppdrag.

Lärarförbundet föreslår att arbetsuppgifter som de administrativa lärarassistenterna kan utföra är praktiska göromål, som exempelvis blankett- och informationshantering, kopiering och iordningställande av teknik. De kan även bidra i samarbeten kring frilufts- och temadagar med planering, praktisk organisation och utförande.

De administrativa lärarassistenternas syfte är inte att ersätta lärarna utan att stödja dessa i deras arbete så att lärarna kan koncentrera sig på sitt kärnuppdrag.

Mer kringpersonal i skolorna

Som det ser ut i dagsläget har inte Tyresö kommuns skolelever adekvat tillgång till sjuksköterska och kurator på sina skolor. Elever blir tvungna att vända sig med ofta känsliga ärenden till personal som befinner sig i kommunhuset. Elevernas hälsa och psykiska välmående ska tas på allvar och prioriteras, för att göra detta måste kommunen försäkra sig om att denna för eleverna viktiga personal finns tillgänglig ute i Tyresös skolverksamheter.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på den ökande ohälsan bland barn och ungdomar. Ett sätt att förbättra hälsan är en kontinuerlig uppföljning av hälsotillståndet hos alla skolelever. Obligatoriska hälsoundersökningar ser vi som en självklarhet, detta gäller de människor som kommer till Tyresö och tilldelas plats i den svenska skolan likväl för personer som har kommit till Sverige senaste åren men som inte har hälsotestat sig för farliga och smittsamma sjukdomar. Vårt partis fokus ligger på våra egna barns trygghet och välbefinnande. Att gå i en skola där man riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar som tuberkulos är en skol- och förskolemiljö Sverigedemokraterna inte vill acceptera. Genom att i ett tidigt skede få veta en persons sjukdomstillstånd ges individen också bättre förutsättningar att kunna bli frisk.

Utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer

Många studier visar på vikten av socialt umgänge för de äldres välmående. Tyresö kommun bör beakta detta och försöka skapa de bästa förutsättningarna för att äldre i kommunen fritt ska kunna välja hur de vill interagera socialt.

I dagsläget erbjuder Tyresö kommun den så kallade seniorträffen i Trollbäcken som endast är öppen tre dagar i veckan. Det kan vara svårt för många pensionärer att ta sig till seniorträffen då den alltid äger rum i en och samma lokal och aktivitetsutbudet är inte särskilt varierande heller.

I och med att utbudet i dagsläget är så lågt vill vi att kommunen ska sträva efter något som mer liknar Haninge kommuns modell för träffpunkter för äldre. Detta är något som även pensionärsföreningarna i Tyresö har föreslagit. I Haninge kommun har man 9 träffpunkter för pensionärer som är utspridda över kommunen. Träffpunkterna är öppna 5-6 dagar i veckan och erbjuder en rad olika aktiviteter från kortspel, handarbetscafé och gympa till biokvällar och soppluncher.

Även om Haninge kommun nästan har dubbelt så stor befolkningsmängd som Tyresö, är utbudet på träffpunkter och aktiviteter betydligt mer än dubbelt.

Antalet kommunala träffpunkter:
Tyresö: 1
Haninge: 9

Totala antalet verksamma timmar i veckan per träffpunkt:
Tyresö: ca 8 timmar
Haninge: ca 35 timmar

Nya beslut togs under 2017 som innebär att Tyresö kommun skall öppna en ny träffpunkt för pensionärer. Detta är ett första bra steg men Sverigedemokraterna är inte nöjda utan vill se en fortsatt utökning av de öppna träffpunkterna i Tyresö tills dessa att vårt mål att uppnå motsvarande antal öppna träffpunkter som i grannkommunen Haninge är uppnått.

Efterlev tiggeriförbudet

Genom EU:s fria rörlighet har Sverige fått ta del av den fattigdom och det utanförskap som existerar inom den europeiska unionen. Det tydligaste exemplet på detta är det tiggeri som numera förekommer i hela landet, i större orter i synnerhet, där de hitresta från företrädesvis Rumänien och Bulgarien utgör större delen av dem som finns på våra gator och torg. Tiggeriet är huvudsakligen ett frivilligt beslut, även om levnadsomständigheterna givetvis spelar roll, dock finns det även rapporter om att tvång och prostitution är förknippat med dem som reser hit. Sverige och Tyresös skattebetalare ska inte bidra till denna sorts verksamhet.

Många tiggare är beroende eller tvingade av kriminella organisatörer, vilket missgynnar individerna såväl som samhället. Detta samtidigt som Sverige har finansierat en integration för dessa människor i deras hemländer. Detta missbruk ska inte försörjas och därför uppmanar Sverigedemokraterna till att stoppa tiggeriet.

Vi anser att hårdare tag krävs då tiggeri i den formen som är märkbart mest omfattande idag, redan är förbjudet i Tyresö kommun. Detta enligt Tyresös lokala ordningsföreskrifter som i paragraf 12 säger ” Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

Det är oss glädjande att den politiska ledningen med kommunstyrelsens ordförande i spetsen i Tyresö kommun nu förespråkar ett förbud för tiggeri i Tyresö. Sverigedemokraterna kommer fortsättningsvis vara det parti som med alla till buds stående medel driver frågan framåt och ställa varje politiskt ledande parti i kommunen till ansvar om tiggeriet tillåts fortsätta på våra gator och torg.

Stoppa nedläggningen av Björkbacken

Vi Sverigedemokrater vill inte se att något av kommunens särskilda boenden läggs ner i tider då behovet av boendeplatser ökar i allt snabbare takt. Därför är det för oss helt oförsvarligt att beslutet att lägga ner Björkbackens äldreboende står fast. De brister som enligt arbetsmiljöverkets rapporter finns på Björkbacken bör, i stället för att stänga boendet, åtgärdas så att kommunen kan använda Björkbacken som särskilt boende för äldre för lång tid framåt.

Vidare är det anmärkningsvärt att inget ansvar har sökts för att toaletterna som nu är anledningen till att den Moderatledda Alliansen stänger Björkbacken felaktigt byggdes om vid den stora renoveringen 2008-2009. Det måste finnas någon som är ansvarig för detta då renoveringen kostade Tyresös skattebetalare stora summor pengar. Detta är enligt vår mening ett oansvarigt och kapitalförstörande hanterande av kommunens fastigheter.

E-sportcenter Tyresö

I det moderna samhället utvecklas nya sporter och intressen hos ungdomar. Den allra snabbats växande sporten i dagens Sverige är E-sporten. E-sport kan utövas av alla oavsett fysik, ålder eller handikapp. Genom att göra det tillgängligt så kan kommunen även ge de ungdomar som av sociala och/eller ekonomiska skäl annars inte skulle kunna sysselsätta sig med E-sport en möjlighet till upplevelsen av meningsfull fritidssysselsättning. Med ett E-sportcenter i Tyresö kan kommunen utöka valmöjligheterna för ungdomarnas fritidsaktiviteter och på så sätt komma närmare ungdomarna och därmed också kunna få ytterligare medel att motverka utanförskap och ungdomskriminalitet.

Ett E-sportcenter skulle kunna drivas ensamt av kommunen likväl som i samarbete med privata aktörer. Genom att tillhandahålla 20-40 datorer av god prestanda i kombination med platser för egen medtagen dator (med tillgång till el och lan uppkoppling) ges alla ungdomar som vill möjlighet att delta på lika villkor. Det finns också goda möjligheter för större aktiviteter inom E-sporten som skulle sätta Tyresö kommun på kartan som en kommun som satsar på framtidens ungdomar.

Satsningar på välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet. Välfärdsteknik kan ges som bistånd.

År 2014 tog Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, fram nyckeltal för utvecklingen av e-hälsa i kommunerna och har sedan dess gjort årliga uppföljningar genom en enkät till landets samtliga kommuner. I den här rapporten sammanfattas resultaten av uppföljningen som gjordes i januari och februari 2018. Socialstyrelsen konstaterar att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna är ojämn. Det finns skillnader både mellan kommuner och mellan olika verksamhetsområden.

Användandet av välfärdsteknik kan minska både tidsspillan och kostnadskrävande resor, minska störningar hos brukarna på nattetid samt öka tryggheten för brukarna. I det moderna samhället utvecklas många olika lösningar och att nyttja den teknik som tagits fram för att förbättra verksamhetens arbete och ekonomi borde vara en självklarhet. Därför anser vi Sverigedemokrater att kommunen i avsevärt större utsträckning behöver ta till sig och använda sig av välfärdsteknik.

Återvandringskontor

I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Verkets arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Dock finns det stor efterfrågan på att få hjälp att ta sig hem, många som invandrat till Sverige vill flytta hem igen men vet inte hur, där har Tyresö kommun en roll att spela. Kommunen kan skapa bättre förutsättningar för invandrare som önskar att återvända till sina hemländer. Många som har invandrat till Sverige vantrivs, många har svårt att komma i egen försörjning, detta beror många gånger på att de kvalifikationer man besitter inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i tillväxtländer. Återvandring anser vi bidrar till en positiv utveckling i tillväxtländer, det skapar också en mindre belastning på den svenska välfärden. Vi måste skapa goda förutsättningar för återvandring och detta sker bland annat genom att öka kunskaperna om det stöd som idag redan finns tillgängligt. Kommunen bör genom informationskanaler och kampanjer öka medvetenheten kring vilka möjligheter som finns vid återvandring och detta kan exempelvis ske genom brevutskick och möten. Sverigedemokraternas förslag är att frågan för ett återvandringskontor och dess uppdrag ska utredas.

Integrationsplikt

”Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Upprätthåller vi inte den ordningen kommer nuvarande system att urholkas och kollapsa. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla.” – Vellinge Moderaterna

Detta är något som vi Sverigedemokraterna ser som en självklarhet då vi anser att man ska ställa tydliga krav på att den som vill komma till Sverige skall integrera sig i samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället.

Fokus på jobb och språk från dag ett – I Vellingemodellen används en kompetenskartläggning för att skatta varje individs erfarenheter och kunskaper, individuell etablerings- och handlingsplan tas fram för varje individ med egenförsörjning som mål. Tydliga insatser och åtgärder anges i planen där krav såsom utbildningsplikt och krav på deltagande i praktikplats med mera kan vara aktuellt. Varje individs eget ansvar tydliggörs. Uppföljning på individnivå genomförs månadsvis. Frångås planen uteblir rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner.

SFI-undervisning – I Vellingemodellen är ett av de viktigaste stegen för att integreras att kunna språket. Vuxna nyanlända ska delta i SFI-undervisning och lära sig svenska språket. För att bli anställningsbar på svensk arbetsmarknad krävs kunskaper i svenska språket. SFI undervisningen ska därför ställa krav på närvaro, framsteg samt kunskapsresultat. Utbildningen kan även kompletteras med till exempel yrkessvenska, praktikplats eller akademikerspår. Resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildningsanordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen.

Samhällsorientering – I Vellingemodellen är kursen i samhällsorientering obligatorisk för alla vuxna nyanlända och ska tydligt befästa att integration är en plikt och bygger på eget ansvar samt belysa vikten av svenska språket, eget arbete samt de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor är sådana exempel. Kursen ska ha genomgåtts inom ett år från att etableringen inleddes. Kursen avslutas med en examination, ett samhällstest. Klarar man inte testet får kursen göras om helt eller delvis.

Etableringsboende – I Vellingemodellen erbjuds etableringsboende till de som anvisas från Migrationsverket. Det är ett tillfälligt, första boende där kontraktstiden är max 24 månader utan besittningsskydd. Under den tiden är det individens ansvar att söka och hitta ett eget boende. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl kan kontraktstiden kortas ner.

Allt fler kommuner i Sverige ser behovet av skärpta krav på nyanlända för att samhället i längden skall kunna hålla ihop. Även Tyresö behöver ställa krav på de nyanlända som staten anvisat till kommunen för att dessa individer så snabbt som möjligt skall bli en del av samhället och komma i egenförsörjning. Därför tror vi Sverigedemokrater att integrationsplikt enligt den modell som Vellinge kommun nu inför från årsskiftet behöver införas även i Tyresö kommun.