Vi säger NEJ till den nuvarande utformningen av Trafikstrategi för Tyresö kommun! | Sverigedemokraterna i Tyresö

Vi säger NEJ till den nuvarande utformningen av Trafikstrategi för Tyresö kommun!

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde behandlades den kommande Trafikstrategin för Tyresö kommun. Vi har tagit ställning mot den då vi anser att Trafikstrategin slår allt för hårt mot barnfamiljer och andra invånare i kommunen som är beroende av kollektivtrafik eller egen bil för att få livspusslet att gå ihop.

Så här skriver gruppledare Per Carlberg i den reservation som inlämnades  i samband med beslutsärendet:

Sverigedemokraterna uppskattar det arbete som tjänstemännen har lagt ner för att ta fram denna omfattande Trafikstrategi för Tyresö kommun. Trots detta kan vi i dagsläget inte ställa oss bakom trafikstrategin då den enligt vår uppfattning i stora delar menligt kommer att påverka kommunens invånare. En trafikstrategi bör ta hänsyn till alla invånare och trafikanter på ett sådant sätt att minsta möjliga negativa påverkan träffar invånarna i deras dagliga liv.

Vi Sverigedemokrater har svårt se det rimliga i den enorma satsningen på trafikslaget cykel som föreslås i trafikstrategin. Detta speciellt i en kommun som Tyresö där jobbpendlingen är stor och avstånden i övrigt är relativt stora mellan de olika delarna av kommunen. Cykeln har dessutom begränsningar gällande människors krav på tidseffektivitet, bekvämlighet och transportkapacitet. En ökning från 4 % till 20 % som målbild i färdmedelsfördelningen för cykel till 2030 är enligt vår mening orealistiskt.

Vi Sverigedemokrater ser i stället en ordentlig potential i kollektivtrafiken. Det finns stora utvecklingsmöjligheter rörande kollektivtrafiklösningar både inom samt till och från Tyresö kommun. Därför finner vi det märkligt att man bara ser en 5 % ökning av kollektivtrafiknyttjandet i målsättningen för Tyresö fram till 2030. Det borde vara avsevärt mer realistiskt att växla över mer av biltrafiken till kollektivtrafiklösningar. Det kräver förvisso ett aktivt arbete från kommunens sida gentemot regionen men med gemensamma krafter och med en enighet och breda överenskommelser politiskt kan ett avsevärt högre nyttjande av kollektivtrafik uppnås.

Vi förstår till viss del trafikstrategins välmenande intentioner men trots detta finns det fortfarande stora olösta frågor vad gäller den trafikrelaterade infrastrukturen för att strategin skall vara både realistisk och framgångsrik. Vi ser fortsatt ett mycket stort behov av förbättringar rörande turtäthet och kollektivtrafiktäckningen vilket borde vara högsta prioritet för politiker i både kommun och region.

Vi ser därför en trafikstrategi med följande prioritering som mer rimlig för att vi Sverigedemokrater ska kunna ställa oss bakom den:

  1. Kollektivtrafiklösningar
  2. Nyttotrafik
  3. Bilism
  4. Övriga trafikanter

Anledningen till denna prioriteringsordning utgår från vår förståelse för människors och framförallt barnfamiljers livspussel som avgörande för vilket transportmedel som brukas. Att hämta och lämna barn från förskola, skola och andra aktiviteter såsom exempelvis idrottsträningar i kombination med att ta sig till och från eget arbete och inköp av dagligvaror är ofta inte möjlig utan kollektivtrafik eller egen bil. Att då försvåra för familjerna att få deras livspussel att gå ihop upplever vi Sverigedemokrater som oansvarigt.

Redan idag finns problem i trafiken i Tyresö kommun. Ett bra exempel på detta är trafikproppen Bollmora Centrum som har stora behov av att hanteras för att effektivisera trafiksituationen. Att som denna trafikstrategi försvåra för kollektivtrafik, nyttotrafik och privatbilismen att ta sig fram i samhället (något som blir verkligheten av de mål som strategin sätter upp) är troligen inte baserat på en realistisk bild på ett välfungerande samhälle.

En ytterligare aspekt på trafikstrategin är den kraftigt ökande befolkningstillväxt som Tyresö kommun räknar med fram till 2035. Det kommer medföra än högre krav på att kollektivtrafik, nyttotrafik och bilism får den infrastruktur som krävs i ett modernt samhälle. En allt mer växande befolkning kommer medföra större krav på att samhället tillser att invånarnas livspussel går ihop något som vi inte anser att trafikstrategin tar hänsyn till i tillräcklig omfattning.

Med detta som bakgrund är det därför naturligt för oss Sverigedemokrater att i dagsläget yrka avslag på trafikstrategin som nu presenterats.